Školní řád

Školní řád pro žáky

1. Těší nás, že jsi žákem naší školy.

2. Jsi osobností, která má být spravedlivým partnerem ostatním.

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i Ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi Tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3. Aktivně se zúčastňuj školní práce.

Dobrovolně ses se k nám zapsal a tak je pravidelná a včasná docházka do vyučování pro Tebe povinností stejně jako účinkování na interních a veřejných akcích školy. Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, pravidelným domácím cvičením, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním nástrojem, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že budeš do naší školy chodit rád. Nepřítomnost z jakéhokoli důvodu prosíme omluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem a dát zprávu o pravděpodobném trvání absence. To vše do 24 hodin od vypuknutí nemoci. Po jejím ukončení prosíme rodiče o písemné omluvení do žákovské knížky.

4. Využívej vybavení školy.

Máš právo využívat veškeré místnosti určené Ti k výuce a materiální vybavení školy. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a Tebou využívané pomůcky a majetku školy. Po ukončení vzdělávání jsi povinen vše vrátit. Není povoleno otevírat okna, manipulovat s ohněm ani s vybavením třídy a zapojovat elektrické spotřebiče. Úmyslné poškození nebo zničení věcí uhradí v plném rozsahu Tvoji rodiče.

5. Dodržuj školní pravidla.

Ve škole a na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své ani jméno naší školy. Tvoje chování a chování pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel:

 • Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se. Chceš-li něco – řekni prosím.
 • Dostaneš-li cokoli – řekni děkuji. Použij i ostatní kouzelná slova přibližující lidi.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o svoji bolest.
 • Rozděl se i o radost – bude jí víc. Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i ostatních.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě.
 • Neboj se překonávat překážky. I my to děláme. Neboj se neúspěchu.

6. Chraň naši školu a své věci.

Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole. I Ty oceníš opatrné zacházení s nástroji a školními potřebami. Nenos do školy větší sumu peněz a cenné předměty. Jejich ztráta Tě bude bolet. Zpozoruješ-li ve škole podezřelou osobu nebo událost, ihned upozorni někoho ze zaměstnanců školy.

7. Ve škole a na školních akcích za Tebe zodpovídáme. Pomoz nám!

Neopouštěj svévolně školní budovu nebo třídu a nevzdaluj se od kolektivu ani při akcích mimo areál školy. Dny prázdnin i státní svátky jsou dny volna, nepřítomnost se nenahrazuje.

8. Škola je Tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

Do školy přijď 10 minut před začátkem vyučování, očisti si boty, přezuj se a odlož si. Po skončení vyučování odejdi domů (projednané výjimky jsou možné). Rodiče na Tebe mohou čekat v tichosti v šatně v přízemí, pokud se nejdou informovat do třídy nebo s Tebou nejdou na hodinu. Informace poskytneme Tvým rodičům velmi rádi, ale vždy na Tvojí hodině. Do školy se nesmí vozit a ukládat kola a není sem dovolen vstup zvířatům. Chodíš do školy pravidelně a včas a účastníš se všech činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Pokud si přinášíš k výuce nástroj, nechť je plně funkční. Ostatní potřeby k výuce nechť jsou kompletní. Odchod na mimoškolní akce a návrat z nich organizuje doprovázející učitel.

9. I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání.

Při výuce zachovávej klid stejně jako po jejím skončení, abys nerušil svoje učící se kamarády. Aktivně se zapojuj do práce v hodině a udržuj své pracovní místo v pořádku a čistotě. Učitel musí dbát na dodržování hygienických podmínek.

10. Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům.

Ty přece i bez napomínání šetříš zařízení školy a hned hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věci, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci, ale i pohyb podezřelých osob. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními pomůckami. Řídíš se řády jednotlivých učeben. Před akcemi mimo školu Tě musíme poučit o bezpečnosti a hygieně. Ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví své ani spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění nebo nehodu ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet ani sám užívat návykové látky.V době vyučování bezpodmínečně vypni mobil! Kouřit se nesmí ve škole ani před ní!To vše platí i o školních akcích i mimo areál školy.

11. Využívej demokracie ve škole i ve třídě.

Máš právo vyjádřit se k problematice výuky a vznést dotaz k učiteli, kterého jistě při dodržení pravidel slušného chování požádáš o vysvětlení nejasnosti.

12. Žákem školy přestaneš být:

 • po absolvování I. nebo II. stupně výuky
 • jestliže jsi nevykonal postupovou či závěrečnou zkoušku nebo jsi byl na konci druhého pololetí hodnocen celkově stupněm neprospěl
 • jestliže jsi byl vyloučen ze školy podle § 31 odst. 2 – 4 školského zákona
 • v případě, že o to písemně požádají tvoji rodiče
 • jestliže tvoji rodiče neuhradili úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu

13. Úplata za vzdělání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o zákl. uměl. vzdělávání.

Aktuální školné naleznete zde.

Úplata se platí pololetně, vždy do konce měsíce června či ledna na příští pololetí.

Úplatu lze provést převodem z účtu nebo v kanceláři školy.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí, školné se nevrací.

Pokud je nemocný učitel, žák navštěvuje hudební nauku a komorní a souborovou hru a školné se nevrací.

O poloviční slevu částky mohou požádat rodiny, jejichž celkové příjmy činí do 1,1 životního minima včetně, a to do konce měsíce, v němž byla úplata předepsána.

14. Důvod k dodržení školního řádu:

Při zachování těchto pravidel můžeš zažít pocit spokojenosti se sebou samým a pocit hrdosti, že se opravdu stáváš rozumným, vyrovnaným, společenským a přátelským člověkem, který se naučil něco pro svoji budoucnost. Co víc si můžeš přát?

Tento školní řád byl přijat pedagogickou radou školy dne 30. 8. 2021
Mgr. Ilona Chocholatá, ředitelka Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk

Facebook
YouTube
Instagram
ZUŠ Petra Ebena Žamberk